Este libro é á vez un manual para os que exercen a súa profesión no campo do transporte e da mobilidade urbana, e unha obra de reflexión para quen se interrogan acerca dos problemas actuais das cidades.

O autor propón un novo modelo de atención ás distintas necesidades de relación dos cidadáns; aposta firmemente polo transporte colectivo, na certeza de que cada modo ten uns requirimentos de demanda e distancia de desprazamento que obrigan a confiar na intermodalidad como resposta; e anima a proseguir na tarefa iniciada por moitos Concellos de rescatar o espazo público urbano para o desprazamento a pé ou en bicicleta, menos contaminante, máis saudable e mais adecuado ás carencias de enerxía que ameazan ao planeta.

Pero, xunto á necesidade que preconiza de limitar a utilización do automóbil privado na cidade, o autor recorda, igualmente, que este modo de transporte ha de desempeñar aínda un papel importante na satisfacción do dereito á conexión que teñen os cidadáns que viven nas periferias dispersas das cidades, nas que non é fácil nin útil un sistema de transporte colectivo.

Subxace no texto a preocupación polos problemas ambientais, pero o autor antepón á súa resolución a preocupación pola equidad social. É este último aspecto o que fai deste libro unha obra de reflexión que alerta sobre o feito de que, nun contexto de crise, non son xustas algunhas medidas que poden marxinar a amplas capas da poboación.

Como sinala Gabriel Dupuy no seu prólogo, Manuel Herce elixiu un enfoque no que a aposta política resulta esencial: a mobilidade entendida como un dereito. (?) este libro recorda con acerto, pero con forza, as virtudes dun pragmatismo inspirado na preocupación polo ben común.

Fonte: engebook.com

Indice dá obra:
 • Prólogo
 • Prefacio
 • O dereito á mobilidade: requirimentos da sociedade actual
 • O estudo da demanda: necesidades por grupos de poboación
 • A planificación do transporte urbano: enfoques conceptuais
 • Os modelos de demanda: obsolescencia e críticas dos seus métodos
 • A planificación da mobilidade: ferramentas dun enfoque alternativo
 • Os plans de mobilidade urbana: o marco para unha nova estratexia
 • A eficacia social do automóbil: medidas para o seu uso racional
 • O reto do transporte colectivo: melloras na súa oferta como ferramenta
 • Os desprazamentos non motorizados: necesidade de adaptar o espazo público
 • A distribución de mercancías: a súa crecente ocupación da rúa
 • Epílogo
 • Bibliografía
O Autor:
Manuel Herce Vallejo
Doutor Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.

Produción Científica

Os traballos publicados
_____________________

Actualizada a 29 de Decembro de 2009

El Concello destina al aparcamiento de Armas fondos para ...
La Voz de Galicia
... hemos decidido justificarlo con un único proyecto: simplemente, abonando parte del rescate del aparcamiento de la plaza de Armas», señaló el edil. ...
Ver todos los artículos sobre este tema

Sin calles nuevas
La Voz de Galicia
... dinero reservado este año para reurbanizar las calles del centro irá a parar al pago de parte de lo que costó rescatar el párking de la plaza de Armas. ...

Ferrol ingresará 3.000 euros al año por el sótano de la plaza de ...
La Voz de Galicia
Pues que, al igual que en el procedimiento para construir un nuevo párking en la plaza de Armas, las obras no costarán ni un euro al Concello, ...

Los comerciantes negocian rebajas de hasta el 20% en sus alquileres
La Voz de Galicia
Los locales más caros son los que se encuentran entre la plaza de Armas y la calle Sánchez Barcaiztegui, y se vuelven más baratos en el sentido contrario, ...

Verdegaia - Inicio
Web de Verdegaia, asociación ecoloxista de... Oposición ao aparcadoiro soterrado na Praza de Armas de Ferrol ... ámbito galego que traballa na procura da


El párking subterráneo de Armas recibe 116 alegaciones en contra
La Voz de Galicia
... municipal (formado por el bipartito PP-IF) en referencia al proyecto de construir en la plaza de España un edificio de veintiún metros de altura. ...


 _____________

Mobilidade sustentábel

Por Carme Miralles-Guasch [*]
26.09.2009

Cada ano, na segunda quincena de setembro, os municipios europeos dedican unha semana á mobilidade sustentábel. A Semana Europea da Mobilidade puxo o acento esta vez "na mellora do clima da túa cidade", coa idea de que incida no ambiente das cidades, en mellorar os índices de benestar e tamén co propósito de que a cidadanía relacione a mobilidade co cambio climático. De feito, os desprazamentos en medios de transporte privados que circulan polas nosas cidades son os responsables dun 30% das emisións de gases de efecto invernadoiro culpables dos cambios climáticos que esta sufrindo o planeta. Son unhas emisións moito máis difíciles de controlar e de amortecer que as producidas pola industria, xa que teñen unha orixe moito máis dispersa e incumben á vida cotiá dos cidadáns. As accións e boas prácticas levadas a cabo durante esta semana polos 2.000 municipios participantes en Europa dos que uns 300 son españois, onde viven uns 180 millóns de cidadáns, pretenden influenciar nos hábitos da mobilidade cotiá, diminuíndo a utilización do coche privado e aumentando outros medios de transporte que contribúan a reducir as emisións, como o uso da bicicleta e os transportes públicos, especialmente os ferroviarios.

Para iso, un dos actos que se intentaron realizar en case todas as cidades é Un día sen o meu coche, co fin de que descubramos outras estratexias de desprazamento para ir aos nosos lugares de traballo, de estudo, de compras ou de lecer. Esta iniciativa, que se empezou a implantar a finais dos anos noventa e que parece acertada na medida en que intenta que sexamos conscientes de que o cambio climático é un problema que nos incumbe a todos e que tamén son nosas practicas cotiás as que contribúen a iso, tropeza cunhas cidades, especialmente as súas periferias, que se deseñaron para todo o contrario, e aínda que os cidadáns queiran ir en bicicleta ou andando, ou utilizar os medios de transporte público de forma máis habitual. As súas vontades de cambio frústranse cando as distancias entre os lugares onde realizan as súas distintas actividades están demasiado lonxe uns dos outros, non son seguras para ir andando ou en bicicleta ou simplemente non hai transporte público porque as densidades urbanas son demasiado baixas e este non é funcionalmente aceptable. O deseño actual das cidades ten que adaptarse a estes novos retos que o cambio climático impón á mobilidade. Porque non se trata de deixar de desprazarse, de non participar en todo aquilo que a cidade nos ofrece.

Trátase de deseñar unhas cidades que nos permitan a nosa trasfega diaria noutros medios que non sexan o coche privado cun só ocupante. Trátase de non ter que ir comprar o pan en coche, para que nos entendamos. E tamén se trata de que os cidadáns tomemos conciencia diso. Unha Semana da Mobilidade Sustentábel será máis proveitosa cando o deseño das cidades nos permita ampliala ao resto de semanas do ano.

[*] Carme Miralles-Guasch é Profesora de Xeografía Urbana

Fonte: publico.es
____________
Estes días asistimos a un debate social nos medios de comunicación locais, a raíz da aprobación por parte do Pleno do Concello de Ferrol [06.07.2009] do "Estudo de Viabilidade do Párking da Praza de Armas", co voto a favor do PSOE e BNG, e a abstención do resto -PP, EU e IF-, estudo de viabilidade elaborado pola firma IDOM, e que proxecta un estacionamento soterrado de 8.200 m2, tres plantas e un mínimo de 320 prazas [publicado o anuncio no BOP o 14.07.2009].

Unha vez aberto un período de alegacións dun mes a partir da citada data de publicación, presentaron-se máis dun cento de alegacións, a maioría de particulares, unha do PP e outras de diferentes entidades [segundo varios medios de comunicación local], na súa maioría só cuestionan asuntos referentes a cantidades: que "o estacionamento non oferta suficientes prazas" [oferta 320, frente ás 116 actuais]; que o prazo de execución das obras ten que ser menor, alguén demanda que sexa entre 6 e 8 meses [no Estudo figuran 24]; preocupados tamén polo "canon" [400.000 € por unha adxudicación de 40 anos] e outros asuntos de interese para comerciantes e residentes. Algunha entidade como a asociación Ferrol se mueve, achega unhas 2.000 sinaturas de apoio ás súas demandas; o Centro Comercial Aberto da Magdalena - ACOF e a asociación veciñal Pedro Padrón van na mesma dirección [máis esta última, segundo o Diario de Ferrol, eleva a 480 a capacidade de prazas do estacionamento].

A asociación ecoloxista VERDEGAIA é a única entidade que presentou alegacións cuestionando-se a idoneidade e necesidade do propio estacionamento. Actuación loábel que ten o noso recoñecimento e apoio. Precedido este posicionamento, de Verdegaia, por un artigo titulado "Peotanización e pacificación do tráfico na Magdalena", publicado o 2 de Agosto de 2009 no semanario Nordesía, separata dominical do xornal comarcal Diario de Ferrol, asinado pola arquitecta ferrolá Olga Fra Gálvez [que formou parte da equipa de redacción, dirección e coordinación do PERI - Plan especial de protección e rehabilitación do barrio da Magdalena - aprobado o 27.09.2007] e o activista social Alexandre Carrodeguas.

Por outra banda o colectivo Masa Crítica de Ferrol, manifestou publicamente o seu desacordo coa construción do estacionamento, apostando por uns barrios libres de coches e a potenciación doutro tipo de mobilidade urbana, máis saudábel e sustentábel, baseada en ir a pé aos sitios, ou utilizar a bicicleta e tranporte público. Esquerda Unida, até hai pouco tempo formaba parte do goberno municipal, non presentou alegacións, mais anunciou a súa oposición ao estudo de viabilidade e que pedirá a súa retirada no pleno no que se traten as alegacións, aínda que, como xa dixemos con antelación, á hora da presentación á aprobación do estudo de viabilidade no pleno do 6 de Xullo, esta organización política optou pola abstención. Pois realmente esta organización só demanda un novo estudo de viabilidade, sen cuestionar-se a necesidade da construción dun novo estacionamento, precisamente este foi un dos asuntos que lles criou un conflito interno á par doutro co PSOE o seu antigo socio no goberno local. A organización política Nós-UP, tamén manifestou a súa posición contraria á construción dun novo estacionamento.

Parece-nos importante resaltar que o propio Concello, cos votos a favor de todos os grupos, é dicer por unanimidade, no Plan Urban de Ferrol, aprovou unha cousa moi diferente ao que se pretende facer na Praza do Concello [Praza de Armas], pois na páxina 25 do citado plano di textualmente:

"A iniciativa URBAN insérese nun conxunto de accións dirixidas ao obxectivo común da recuperación urbana. Planificación urbanística para a protección e a rehabilitación; Programas de Rehabilitación de edificios e vivendas; Centro Comercial Aberto; Novos equipamentos culturais da cidade; Programa de reurbanización parcial da Magdalena, construción de estacionamentos periféricos disuasorios; Programa de reurbanización xeral de Ferrol Vello; Proxecto de peonalización, reordenación de tráfico e potenciación do transporte público na Magdalena; Servizo público de bicicletas; son outras tantas accións que conflúen co Proxecto URBAN nunha estratexia integral de recuperación urbana".

Este plano esta cheo de propostas sustentábeis a todos os niveis, mais no referente á mobilidade urbana, as súa propostas son moi razonabeis, polo que recomendamos a súa leitura e detido análise. O paradóxico é que foi presentado  publicamente o 29 de Xuño, só uns días antes de aprobar-se o "Estudo de Viabilidade do Párking da Praza de Armas" [06.07.2009]. O que non se pode entender, entre moitas outras cousas, é que si se está elaborando un "Plano de Mobilidade Urbana para Ferrol" [páxina 32 do Plan Urban] como é que se pretende facer un estacionamento soterrado no medio do casco histórico, animando deste xeito aos vehículos particulares motorizados a entrar no mesmo?, como se pode facer este "equipamento" que ten que ser periférico, no mesmo corazón do centro? e o que é pior como se pode facer o equipamento antes que a planificación estexa rematada?.

O Colectivo Ártabra 21 reitera a súa oposición á construción dun novo estacionamento soterrado na Praza do Concello [Praza de Armas], tal e como acordamos na reunión aberta con diferentes persoas e colectivos, celebrada o pasado 15 de Xullo. Nesa mesma reunión acordouse promover no mes de Setembro o debate, a unión e a acción dos colectivos e diferentes organizacións co obxectivo de artellar un movimento opositor ao proxecto e que conciencie á cidadanía na necesidade de "reducir a mobilidade forzada e deixar de fomentar o uso innecesario dos vehículos motorizados". Un movimento opositor que teña entre as súas demandas e propostas políticas de mobilidade urbana, o dar "prioridade aos medios de transporte respectuosos co medio ambiente, -en particular, os desprazamentos a pé, en bicicleta ou mediante o transporte público- ...".

O Colectivo Ártabra 21, abriu un blogue público:  http://mobilidade-urbana.blogspot.com/,  para armar-nos de argumentos e facilitar o debate e a toma de decisións, en todo o referente á "Mobilidade Urbana" .


Posición Pública do Colectivo Ártabra 21

SOBRE O ESTUDO DE VIABILIDADE DO APARCAMENTO

O colectivo Ártabra21 lembra que neste pasado mes de Febreiro nos opuxemos e rexeitamos o proxecto do actual goberno municipal en construír un aparcadoiro na Praza de Armas - Praza do Concello.

Contestamos de igual modo ao estudo de viabilidade para a construción do aparcamento a que entendemos que vulnera as conclusións da AXENDA21 LOCAL celebrado en Ferrol no ano 2003-2004, e as recomendacións da UNESCO na súa comisión Vial para os Cascos Históricos.

Saúdos!

Colectivo Ártabra21.


Anexos:

ANEXO -I-

PRAZA DE ARMAS – PRAZA DO CONCELLO

O Colectivo Ártabra21 quere lembrar que no mes de Febreiro deste ano emitimos un comunicado, rexeitando os planos do goberno local en rescatar a concesión da Praza de Armas – Praza do Concello para a construción dun aparcamento.

Pensamos que este proxecto de construír un aparcamento atenta e vulnera o pacto e acordos contemplados na propia Axenda21 Local, ademais de non respectar os acordos alcanzados nas conclusións dos debates desta Axenda 21 realizados nesta cidade de Ferrol durante os anos 2003 e 2004.

Na última década, entidades e forzas conservadoras, realizaron varios intentos para PRIVATIZAR varios ESPAZOS E PRAZAS PÚBLICAS da nosa cidade a cal tivo unha decidida resposta cidadá co fin de PRESERVAR E DEFENDER ESTAS PRAZAS da constante ameazada da ESPECULACIÓN.

Debemos entender que este barrio da Magdalena, a diferenza doutros, está situado dentro dun CASCO HISTÓRICO onde teñen que se definir unhas políticas específicas e protectoras, impulsando ZONAS PEONÍS como prioridade principal das persoas fronte aos coches.

Recollemos algún exemplo como a UNESCO que recomenda e advirte á cidade de Córdoba para ser Capitalidade Cultural do ano 2016....

"Quen dixo que ser Capital Cultural de Europa sería fácil? Como comezo, un bon asento histórico e cultural es imprescindíbel, mais no sólo de historia vive o home, tamén de presente. E no presente, o urbanismo sostíbel e a mobilidade ocupan gran parte do interese das institucións. De aí a recomendación ou, mais ben, a advertencia da Cátedra de Seguridade Vial da Unesco: si Córdoba é preseleccionada en 2010 para optar a Capitalidade en 2016, deberá someter-se a importantes restricións no fluxo de vehículos no interior do seu casco histórico".

Institucións como a UNESCO e a propia AXENDA 21 LOCAL advirten e recomendan a construción de APARCAMENTOS DE BORDE ou ARREDOR DOS BARRIOS HISTÓRICOS como ALTERNATIVA ao tráfico rodado.

Este é o caso do Aparcadoiro da PRAZA  DE ESPAÑA – PRAZA DE PORTA NOVA, onde no ano 1999, o Pleno do Concello Ferrol aprobou por unanimidade iniciar as políticas de REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO E ZONA PEONIL NO BARRIO DA MAGDALENA.

Entendemos que se debe impulsar un transporte público de calidade como alternativa ao uso do transporte privado así como viais de servizo público, ademais da implantación de CARRÍS–BICI.

O COLECTIVO ÁRTABRA 21, DEFENDE E SALIENTA ESTE SINGULAR E REPETÍBEL CASCO HISTÓRICO DO BARRIO DA MAGDALENA POLO QUE INSTAMOS AO GOBERNO MUNICIPAL QUE RETIRE ESTE PLANO DE VIABILIDADE.

INSTAMOS AO GOBERNO A QUE RECTIFIQUE E IMPULSE ESTE CASCO HISTÓRICO COMO ZONA PEONIL CO FIN DE PRESERVAR E SALVAGARDAR ESTE IMPORTANTE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PARA USO E GOZO DA CIDADANÍA.

Ferrol a 24 de Agosto de 2009.

Colectivo Ártabra21


ANEXO -II-Enviado por:
Colectivo Ártabra 21
artabra21@gmail.com
25 de agosto de 2009 01:15
--
Colectivo Ártabra 21
Xurdimos a favor dunha política xusta, democrática, participativa e sustentábel, responsábel cara ao futuro da humanidade, respeituosa e defensora do medio natural
Ferrol, Terra de Trasancos e Bezoucos
Blog do Colectivo Ártabra 21
http://artabra21.blogspot.com/
____________________

Enlaces relacionados:

Outros enlaces de interese:
__________________

Actualizada o 21 de Agosto de 2009

Martes, 7 de xullo de 2009
Elaborado pola firma IDOM, proxecta un aparcadoiro de 8.200 m2, tres prantas e un mínimo de 320 prazas. O portavoz do goberno, Ramón Veloso, avanza que o proceso continúa agora coa elaboración do anteproxecto constructivo. Agradece o apoio a un proxecto clave para a cidade, xa que permitirá afrontar a peatonalización do centro histórico

Xoves, 2 de xullo de 2009
De aprobarse o plan, que fixa unha inversión de 4,6 millóns cunha concesión a 40 anos, o seguinte paso será redactar o anteproxecto para licitar de forma conxunta redacción de proxecto, construcción e explotación do aparcadoiro. O edil Ramón Veloso apunta que o proxecto, no que existe interese empresarial, permitirá afrontar con garantías o proceso de peatonalización no barrio da Magdalena
___________________

Mobilidade Urbana Sustentábel

Unha mobilidade urbana sustentábel

Nós, cidades, debemos esforzarnos por mellorar a accesibilidade e por manter o benestar e os modos de vida urbanos á vez que reducimos o transporte. Sabemos que é indispensábel para unha cidade viábel reducir a mobilidade forzada e deixar de fomentar o uso innecesario dos vehículos motorizados. Daremos prioridade aos medios de transporte respectuosos do ambiente [en particular, os desprazamentos a pé, en bicicleta ou mediante os transportes públicos] e situaremos no centro dos nosos esforzos de planificación unha combinación destes medios. Os diversos medios de transporte urbanos motorizados deben ter a función subsidiaria de facilitaren o acceso aos servizos locais e de manteren a actividade económica das cidades.

Detalle da:

CARTA DE AALBORG
Carta das cidades europeas cara a sustentabilidade
Aprobada polos participantes na Conferencia Europea sobre as Cidades Sustentábeis celebrada en Aalborg, Dinamarca, o 27 de maio de 1994.
___________________

Documento en Formato PDF:

Axenda 21 Local - Federación Ecoloxista Galega - Marzo de 2000
______________

Actualizada a 21 de Agosto de 2009

O PSOE de Ferrol impulsa a reforma da Praza de Armas co apoio da ...
FERROL, 2 Oct. (EUROPA PRESS) - O PSOE de Ferrol, que lidera o rexedor da cidade Vicente Irisarri, obtivo hoxe o apoio dos tres grupos da oposición ...

Diario de Ferrol - A coalición de Ferrol quere evitar a ...
O resultado electoral de maio de 2007 configurou un pleno de Ferrol... no que cuestionaba a necesidade de abordar o rescate da Praza de Armas e ... con nove

Galicia Confidencial » Blog Archive » Os problemas de EU-IU en FerrolA EU-IU de Ferrol estalle costando moito a adaptación ao goberno municipal, ... a apoiar o inicio das obras na Praza de Armas... e as ameazas do alcalde, 

O PSOE de Ferrol impulsa a reforma da Praza de Armas co apoio da ...
Esta foi a primeira crise do Goberno local de Ferrol e produciuse en torno ao mesmo asunto, a reforma da Praza de Armas, que xa iniciara o distanciamento da ...

Xavier Carro Garrote: A gobernabilidad de Ferrol [28.10.08]
Hoxe remata unha etapa de pacto en Ferrol entre o PSOE e EU. ... aprobáronse outros 3 asuntos: a reforma da Praza de Armas, as instalacións subterráneas da ...

Vieiros: Galiza Hoxe - Desacordo de PSOE e EU en Ferrol mentres a ...
RSS de GZ-Sete. Conflito pola Praza de Armas ... "Quen gaña é o concesionario, a quen felicitamos pola negociación, pero non gaña a cidade de Ferrol", ...


 


______________

 

Actualidada o 21 de Agosto de 2009

BNG de FERROL
O PROBLEMA DA PRAZA DE ARMAS É CONSECUENCIA DA POLÍTICA INCOMPETENTE DA ... e Ferrolde Sánchez Aguilera, Plano de Sectoriarización de... Vello, PERI Menáncaro

_______________

Por que furar Ferrol ?


A propósito dos estacionamentos subterráneos e a calidade de vida


Un pouco de historia.

A Praza do Concello, oficialmente Praza de Armas [que outros xa a re-nomearon como "Praza da Paz" durante os 13 días de Folga de Fame do noso compañeiro Xosé Álvarez Crucio], segundo técnicos municipais necesitaba unha remodelación, xa que había informes municipais que alertaban do seu progresivo deterioro.

Cando gobernaba o bipartito conservador [PP e IF], procedeuse á convocatoria dun concurso público para a presentación de ofertas de reforma, a cambio da concesión de máis espazo de negocio, en sentido vertical claro.

O concurso, foi anulado nun pleno municipal [a pesar de que IF -Pita Romero- teimaba en que fora aprobado - o porqué saben-no eles - "negocios" ?], parece ser que debido a que o prego de condicións establecido, non cumpría o Plano Urbanístico Municipal de Rehabilitación para o bairro da Magdalena, o que provocou que a empresa implicada -única licitante-, Ferrolxest [unha das de Isidro Silveira], presentase unha demanda contencioso-administrativa contra o Concello ferrolán. O xulgado, finalmente, deu a razón ao Concello, nunha sentenza coñecida en Outubro de 2007.

A situación era óptima para retomar o asunto da Praza, obrigar a Isidro Silveira a cumprir coas súas responsabilidades como empresa concesionaria e senón fora así, revocar a concesión do estacionamento e locais comerciais [algún deles fechado desde hai anos], rescatando a mesma -se fora posíbel expropiando -alegando interese público- como así o é, para unha posterior reforma e rehabilitación da Praza e estacionamento, conforme ao citado Plano Urbanístico. E porque non, posteriormente ofertar a concesión ou aluguer de prazas individuais a residentes do barrio.


Ao asunto, con argumentos

Os nosos responsábeis municipais pretenden demostrarnos que os estacionamentos subterráneos están feitos para facilitar a vida urbana e mellorar a súa calidade de vida. Alega-se que hai que devolver ao "peón" o espazo que até agora ocupaban os coches. Todo un tópico que non se corresponde coa realidade. A realidade é todo o contrario, o que se pretende e facer-lle máis espazo, dentro da cidade, ao vehículo particular motorizado privado, pois xa non collen nas rúas. Na vez de limitar paulatinamente a entrada destes vehículos no centro da cidade.


A construción dos estacionamentos subterráneos no centro das cidades

A simple vista, os estacionamentos subterráneos permiten deixar os coches baixo terra, desculpas polo "lapsus", quixemos dicir baixo cemento, na cidade, facéndo-os desaparecer das rúas e gañar espazo para a xente da pé. Mais, deixando para despois o máis significativo da súa perversidade, os efectos perniciosos da súa construción están á vista para o medio ambiente urbano. De entrada, como é un negocio, o aproveitamento ao máximo do espazo converte-se en premisa fundamental, arrasando con todo o verde e o pouco arborado existenten nas cidades. Para, logo, re-urbanizar a maior parte das prazas e rúas, para de seguido ocupa-las polo asfalto e cemento, por regla xeral sen árbores ou no mellor dos casos xardineiras diseminadas pola superficie. Perante a súa construción, ruídos e molestias ao comercio e á cidadanía da súa contorna. Maquinaria pesada, grúas, innumerábeis camións formigoneiras, ... Utilización de cantidades enormes de cemento.


O Caso da Praza do Concello de Ferrol

No caso do da Praza do Concello, imaxinemos tres andares e remodelación da Praza. O máximo lucro do negocio, como antes mencionabamos, leva ás empresas concesionarias a ocupar a práctica totalidade da praza e rúas que a ladean, instalando nas beirarrúas, ramplas de acceso e outras de saída, casetas para escaleiras e ascensores na superficie, ... E agora imaxinemos un grande furado diante da casa do Concello, con obras de duración superior ao ano e medio ou dous anos. Di-se que tamén se quere beneficiar ao comercio do Centro, máis se lle vai castigar sen 100 estacionamentos, mentres duren as obras. Xa non falemos do colapso do tránsito motorizado e das xa mencionadas molestias e ruídos. Dentro da súa lóxica, non parece lóxico. Os negocios máis débiles resentiran-se e até pode que cheguen a un deterioro económico irreparábel.

Máis a nosa oposición, non é só polo dano ao medio ambiente urbano, nunha zona sensíbel como é o bairro histórico da Magdalena. Outro motivo é continuar coa privatización dun servizo público municipal. Gastar no seu rescate case dous millón e medio de euros, para voltar a privatizar, parece un despilfarro económico, cando só faltaban uns poucos anos [din que 10 anos] para o fin da concesión.


Animando a utilizar o vehículo motorizado particular privado

Doutra banda, a desaparición dos coches estacionados baixo a superficie, non supón, por iso, un menor tránsito motorizado pola cidade, senón máis ben o contrario, unha maior circulación de vehículos que, animados pola existencia de lugares para aparcar, non terán tantos reparos para adentrarse no casco histórico da Magdalena no centro da cidade. Polo que, en lugar de desanimar aos motorizados para que non collan o coche ou non entren con el na cidade, ante as dificultades para poder estacionar no centro e, deste xeito, favorecer o uso doutras formas máis ecolóxicas de desprazarse [a pé, en bicicleta ou collendo o transporte público], anímaselles a utilizar o vehículo motorizado. Circulación motorizada que se agrava e que vai continuar agravando-se na medida que a cidade se expande innecesariamente pola actual zona rural a través de numerosos plans parciais, como polo de agora permite o actual e de urxente reforma PXOM [para exemplo o Plano Sectorial de Menáncaro que se non chega a ser pola loita firme e consecuente da Comunidade Menáncao e os colectivos ecoloxistas, hoxe teríamos unha urbanización de luxo no lugar, coa conseguinte desaparición do valioso espazo natural] e mentres o centro urbano de Ferrol baléira-se e as distancias desde o lugar de residencia ao do traballo, administracións ou zona comercial, aumentan.

Deste xeito, atopamo-nos ante a degradación das condicións de vida da cidade, onde cada día máis xente vai ao centro de Ferrol, para facer algún tipo de xestión, comprar ou a locais culturais ou de ocio, para o que se utiliza o coche particular que necesita, á súa vez, unha praza de estacionamento, o que provoca, unha maior contaminación acústica e atmosférica das rúas, pola afluencia continuada de vehículos motorizados.

A nós, non nos cabe a menor dúbida de que a construción de estacionamentos subterráneos no centro da cidade, vai na dirección de potenciar o uso do vehículo particular motorizado privado, non na súa redución no centro de Ferrol.


Saúde

Estamos a falar dunha cidade pequena, onde as distancias son curtas, todo queda perto, ao lado, a poucos minutos. Ampliar o estacionamento da Praza do Concello vai contra toda lóxica e sobre todo contra un futuro saudábel. Hoxe en día, cando a OMS [Organización Mundial da Saúde] chama a cambiar os hábitos pouco saudábeis de vida, establecendo a "Estratexia Mundial sobre Réxime Alimentario, Actividade Física e Saúde", concretado na Galiza no "Programa Pasea" que pretende abordar en conxunto unha estratexia de concienciación e mobilización comunitaria fronte ao problema de saúde colectivo, promovendo hábitos saudábeis que condicionen un cambio global no estilo de vida. Demos 10.000 pasos ao día e o corpo no lo agradecerá.

Colectivo Ártabra 21
_________________

Enlace relacionado:

Colectivo Ártabra 21: No Pleno Municipal de hoxe, en Ferrol, vai-se hipotecar parte do futuro da cidade ...
__________

No Pleno Municipal de hoxe, en Ferrol, vai-se hipotecar parte do futuro da cidade. Seguir construíndo estacionamentos no centro da cidade, non é camiñar a eliminar o tránsito de vehículos pola mesma, senón todo o contrario, é fomentar o uso do automóbil motorizado particular e privado. Todo o contrario do que establece o compromiso de ter asinado a Carta de Aalborg [*] e elaborado a Axenda 21 Local [que por certo xa non está colgada na web oficial do Concello]. O fomento de estacionamentos para automóbiles particulares privados, vai en contra dunha "mobilidade urbana sostíbel", no punto I.9 da citada Carta di-se:

"Nós, cidades, debemos esforzarnos por mellorar a accesibilidade e por manter o benestar e os modos de vida urbanos á vez que reducimos o transporte. Sabemos que é indispensábel para unha cidade viábel reducir a mobilidade forzada e deixar de fomentar o uso innecesario dos vehículos motorizados. Daremos prioridade aos medios de transporte respectuosos do medio ambiente (en particular, os desprazamentos a pé, en bicicleta ou mediante os transportes públicos) e situaremos no centro dos nosos esforzos de planificación unha combinación destes medios. Os diversos medios de transporte urbanos motorizados deben ter a función subsidiaria de facilitar o acceso aos servizos locais e de manter a actividade económica das cidades".

O goberno leva hoxe a pleno o rescate do estacionamento da Praza do Concello tras o acordo entre concesionario e comerciantes, sen ter en conta a necesaria recuperación funcional dunha praza, para uso e gozo da cidadanía como principal e non como secundario, para eles primeiro é o negocio privado, cunha futura concesión de décadas, máis antes facendo un rescate millonario [case 2,5 millóns de euros] que vai beneficiar ao actual concesionario, Isidro Silveira. E que se supón que vai ser, con toda seguridade, o futuro concesionario que vai ampliar o seu negocio [en case un 345%], pois pasa de poder ofertar 116 prazas na actualidade, a unhas 400 nun futuro.

A desculpa do edil de Facenda, Ramón Veloso, no sentido de afirmar que esta medida "permitirá construír un novo aparcadoiro para gañar prazas. Ferrol podería así afrontar con garantías o proceso de peatonalización do barrio histórico da Magdalena", non é máis que pura retórica, se se ofertan máis prazas, entrarán máis vehículos motorizados no casco histórico da Madaglena. A tendencia debería contemplar o só permitir o acceso a residentes, emerxencias, transporte colectivo [non contaminante] e distribución de mercadorías.

A outra desculpa de que "se evitarán os continuos desembolsos que, ano tras ano, tiña que asumir o Concello para afrontar reparacións no recinto", non é tal se non vai acompañada dunha relación de obras e reparacións feitas nos últimos anos e a súa contía, pois precisamente do que se queixaban os comerciantes da Praza era de que non se acometían ditas obras.

En definitiva, rehabilitar a Praza si, mais para uso e goce da cidadanía, non para facilitar o uso de transporte motorizado particular e privado dentro da cidade.

Colectivo Ártabra 21
16.02.2009
______________________

[*] Conferencias Europea de Cidades e Pobos Sustentábeis
[Aalborg en 1994, Lisboa en 1996, Hannover en 2000, Aalborg en 2004 e Sevilla 2007]

Ponto 6 do Documento "Aalborg+10 – Inspiración para o Futuro", da conferencia celebrada en Hannover no ano 2000.

"Mellor Mobilidade e Redución do Tránsito

Recoñecemos a interdependencia do transporte, a saúde e o medio ambiente e estamos comprometidos a promover firmemente os modelos de mobilidade sostíbeis.

Polo tanto imos traballar para:

1.reducir a dependencia do transporte privado motorizado e promover alternativas atractivas que sexan accesibles para todos.
2.aumentar a porcentaxe de desprazamentos en transporte público, peonil e en bicicleta.
3.promover o cambio a vehículos con baixas emisións.
4.desenvolver plans integrados de mobilidade urbana sostible.
5.reducir o impacto do transporte no medio ambiente e na saúde público"

Entrar a continuación:
Colectivo Ártabra 21: Por que furar Ferrol ?

_________

Enlaces Relacionados:

__________________

;;
Mobilidade Urbana Sustentábel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column